Padenfonds

Uit ajour
Ga naar: navigatie, zoeken
Stratenplan met blokindeling
Stratenplan met blokindeling

Padenfondsreglement

1. Inleiding

Door de vereniging is een fonds gevormd voor het padenonderhoud. Doel daarvan is te vermijden, dat de huiseigenaren op het moment waarop onderhoud moet worden gepleegd opeens met vrij hoge kosten worden geconfronteerd. Het padenfonds is dan ook in feite een spaarregeling. Ieder jaar storten de huiseigenaren een bepaald bedrag in het fonds en uit de aldus verkregen gelden wordt vervolgens het padenonderhoud betaald.

2. Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijks wordt. In de Algemene ledenvergadering (ALV) van de ajour-vereniging per blok het bedrag voor de jaarlijkse bijdrage per huiseigenaar vastgesteld. Die bijdrage wordt gelijktijdig met de contributie geïnd.

De gelden die aldus werden ontvangen worden door de penningmeester van de ajour-vereniging geadministreerd, per huiseigenaar en per blok.

Op dit moment gaat de vereniging daarbij uit van een cyclus van 4 jaar, d.w.z. dat eens in de vier jaar onderhoud noodzakelijk is. De gemiddelde kosten per bewoner voor padenonderhoud kunnen, op grond van ervaringscijfers worden geschat op ca. 125,--. De jaarlijkse bijdrage wordt oplopend in hoogte vastgesteld, meestal beginnend met f. 25, -- .

Voor één blok, Blok C, is de noodzaak tot vierjaarlijks onderhoud niet aanwezig, omdat er geen riool onder dit pad loopt. De bijdrage voor dit blok is dan ook doorgaans zeer gering.

3. Bestemming padenfondsgelden

De gelden uit het padenfonds zijn uitsluitend bestemd voor onderhoud en reparatie aan de paden, Daaronder vallen niet reparaties die noodzakelijk zijn als gevolg van werkzaamheden aan leidingen van nutsbedrijven. Deze komen, zie ook hierboven, krachtens het koopcontract voor rekening van de huiseigenaar ten behoeve waarvan de werkzaamheden zijn verricht.

De rente over de in het padenfonds zittende gelden wordt gestort in een algemene pot voor klein onderhoud, zoals het repareren van scheuren.

4. Terugvordering of overdracht padenfondsbijdrage

Terugvordering van de in het padenfonds gestorte bijdragen is alleen mogelijk bij verkoop van de woning.

De verkoper kan echter ook het tegoed in het padenfonds overdragen aan de nieuwe huiseigenaar. Dit dient dan wel schriftelijk te geschieden, met berichtgeving aan de penningmeester.

Daarnaast geldt de regel dat, wanneer een vertrokken huiseigenaar zijn tegoed in het padenfonds niet heeft overgedragen of opgevraagd, dit aan de nieuwe huiseigenaar wordt geschonken door de vereniging, indien die nieuwe huiseigenaar binnen een half jaar na de aankoop van de woning lid van de vereniging wordt.

Indien bij verkoop van een woning het tegoed in het padenfonds niet wordt opgevraagd of overgedragen, dan wordt dit tegoed gestort in de pot voor klein onderhoud.

5. Procedure bij padenonderhoud

Het bestuur van de vereniging doet jaarlijks, in de ALV, een voorstel t.a.v. het onderhoud van de paden. Dit kan ook een voorstel zijn om in een bepaald jaar geen onderhoud te plegen.

Over dit voorstel voor padenonderhoud wordt; op de ALV gestemd bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigden. Die stemming betreft uitsluitend de hoofdlijnen van de plannen van het bestuur en bindt de huiseigenaren van de afzonderlijke blokken niet.

Bij instemming van de ALV dient het bestuur vervolgens een nader uitgewerkt voorstel per blok aan de bewoners van het betreffende blok over te leggen. Dit geschiedt per brief. Daarin staat tevens per huiseigenaar vermeld, hoeveel geld betrokkene in het padenfonds heeft zitten en hoeveel in het fonds overblijft danwel hoeveel geld nog moet worden bijbetaald.

De niet-leden, die ook niet in het padenfonds deelnemen, krijgen uiteraard een aanslag voor de geraamde kosten van het onderhoud per huiseigenaar.

De procedure is vervolgens, dat indien niet van meer dan 1/4 van de bewoners bezwaren tegen het onderhoudsvoorstel worden ingediend, dit voorstel geacht wordt te zijn geaccepteerd. Het bestuur van de vereniging besteedt in dat geval het werk echter pas aan indien 90% van de totale kosten van het onderhoud voor het betreffende blok in kas is.

Bij klein onderhoud kan het restuur direct tot aanbesteding overgaan, indien een plan tot klein onderhoud is goedgekeurd, hetzij door de ALV, hetzij door schriftelijke ledenraadpleging.

De vaste aannemer voor het padenonderhoud is sinds enkele jaren Van Ooyen B.V. Deze doet ook het onderhoud aan openbare wegen en aan trottoirs in de gemeente Gouda.

6. Tuinophoging en kantplanken

De paden in onze wijk zijn uitgevoerd in koudasfalt. Dit is een vrij duurzame afwerking, die in beginsel vijf jaar mee zou moeten gaan. Helaas blijkt in de praktijk een korte levensduur te gelden in onze wijk, doordat het pad op vele plaatsen in het midden doorscheurt. Die scheuren ontstaan doordat de meeste paden in het midden rusten op een onderheid riool en dus op niveau blijven, terwijl ze aan de zijkanten wegzakken, door de algehele verzakking van de grond in Gouda. Ook de grond naast de paden verzakt. Veel tuinen zijn in de loop der jaren zodanig verzakt, dat ze beneden het niveau van het pad liggen. Het pad gaat daardoor bol staan en "loopt" weg in de tuinen.

Om die reden wordt een dringend beroep op alle huiseigenaren in de wijk gedaan cm hun tuin langs het pad goed op hoogte te houden. Verreweg het beste is het plaatsen van kantplanken (van beton of van hout) op de scheiding tussen hun tuin en het pad. Het pad kan tussen die kantplanken worden gelegd, waardoor de duurzaamheid van de koudasfaltlaag in het pad aanmerkelijk verhoogd wordt.


Toelichting op bepalingen in het koopcontract m.b.t. de paden

1. Juridische positie van de paden

Tussen de achtertuinen van de huizen in onze wijk en ook langs enkele hoekhuizen lopen paden, die bedoeld zijn om vanuit de achtertuinen c.q. zijtuinen naar de openbare weg te kunnen gaan. Deze paden zijn destijds, bij de bouw van de wijk, gevormd door van elk bouwkavel een stukje grond af te halen en die stukken te bestemmen als buurweg in de zin van artikel 719 van het Burgerlijk Wetboek.

Juridisch gezien betekent dit het volgende:

Van het stuk grond waarvan u eigenaar bent moet u, op grond van uw koopakte, een deel afstaan teneinde uw buren de gelegenheid te geven om van hun tuin naar de openbare weg te komen. D.w.z. dat van het pad dat langs uw tuin loopt de helft in feite uw eigendom is, maar u daarover niet zelf mag beschikken; het is bestemd voor gemeenschappelijk gebruik op grond van het zgn. recht op overpad.

2. Wat mag er op de paden?

De buurwegen zijn in principe voetpaden. Het is echter ook toegestaan om een fiets, motorfiets, kinderwagen of kruiwagen en soortgelijke kleine voertuigen aan de hand over deze buurwegen mee te voeren.

Niet toegestaan is het echter dergelijke voertuigen of van andere objecten in het pad te laten staan. Evenmin mag U andere objecten in de buurwegen plaatsen. Ook is het verboden de loop van het pad te wijzigen.

3. Onderhoud en reparatie

Ten behoeve van het onderhoud en de reparatie van de paden zijn de met elkaar verbonden buurwegen ingedeeld in blokken. Het onderhoud en de reparatie van de buurwegen dient te geschieden in gezamenlijk overleg tussen de bewoners van het betreffende blok.

Indien het overleg over onderhoud of reparatie niet leidt tot overeenstemming tussen alle bewoners, dan wordt beslist bij 3/4 meerderheid. D.w.z. dat 3/4 van de bewoners de overige bewoners kunnen binden.

De kosten van onderhoud en reparaties dienen door de bewoners van elk blok te worden opgebracht. Daarbij dient elk huis in gelijke mate aan de kosten bij te dragen. Van de verplichting van in de kosten van onderhoud en reparatie bij te dragen zijn echter in ieder blok een of meer woningen uitgesloten. Dit houdt verband met de ligging van deze kavels ten opzichte van de openbare weg. Deze niet-onderhoudsplichtige huiseigenaren mogen wel meebeslissen over de noodzaak tot onderhoud of reparatie, maar hoeven dus niet bij te dragen in de kosten daarvan. Die kosten worden gelijkelijk verdeeld over de wel- onderhoudsplichtige bewoners.

Een afwijkende regeling geldt er in geval werkzaamheden aan het pad nodig zijn aan een leiding van een openbaar nutsbedrijf (bijv. gasleidingen, waterleiding, centrale antenne, stroomvoorziening). In dat geval komen de kosten voor rekening van de woning waarvoor die werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit kan derhalve ook een niet-onderhoudsplichtige zijn.

4. Gevolgen bij niet-betaling onderhoudskosten

De bewoner die weigert het aandeel voor zijn woning in de onderhoudskosten te voldoen, dient bij aangetekende brief door de overige huiseigenaren van het blok in gebreke te worden gesteld. Vanaf dat moment tot aan het tijdstip waarop de schuld wordt; voldaan heeft de betrokkene dan niet langer het recht om van de buurwegen gebruik maken. Uiteraard staat het de huiseigenaren van het betreffende blok vrij om daarnaast; tot civiele invorderingsacties over te gaan.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen