Statuten

Uit ajour
Versie door Hoe00255 (Overleg | bijdragen) op 20 dec 2012 om 21:19

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken


Inhoud

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam Vereniging van huiseigenaren koop-Ajour-woningen Gouda.

2. Bovengenoemde vereniging wordt in deze statuten, het huishoudelijk reglement en alle andere reglementen verder aangeduid als: de vereniging.

3. De vereniging is gevestigd te Gouda.


Doel

Artikel 2

De vereniging heeft ten doel de bevordering van het goede woonklimaat voor de eigenaren/bewoners van de koop-Ajour-woningen gelegen om en nabij de Groenhovenweg in het bijzonder de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de leden jegens derden door het geven of doen geven van adviezen van bouwkundige aard en door het optreden als intermediair in onderhandelingen en besprekingen tussen bovenbedoelde eigenaar (s )/bewoner (s) enerzijds en derden en voor al hetgeen met deze doelstelling in ruime zin verband houdt.


Leden

Artikel 3

1. Leden van de vereniging kunnen zijn met inachtneming van het gestelde in artikel 2, uitsluitend de eigenaren natuurlijke personen en hun/haar echtgenoot/ echtgenote.

2. De ledenvergadering kan in bijzondere gevallen besluiten anderen als lid te accepteren onder het stellen van voorwaarden.

Artikel 4

1. Personen, die lid wensen te worden van de vereniging melden zich aan bij het bestuur van de vereniging.

2. Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de volgende maand na aanmelding bij het bestuur.

Artikel 5

Het lidmaatschap eindigt door overlijden, het verliezen van de kwaliteiten gesteld in artikel 3, door schriftelijke opzegging en door royement van de ledenvergadering.

Artikel 6

De leden zijn verplicht het doel der vereniging zoveel mogelijk te bevorderen en de statuten en reglementen van de vereniging na te leven.


Bestuur

Artikel 7

1. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, dat de vereniging in en buiten rechten vertegenwoordigt.

2. Het bestuur behoeft de machtiging van de ledenvergadering voor:

a. het aangaan van geldleningen;

b. het voeren van rechtsgedingen;

c. het aangaan van langlopende kontrakten;

d. het verrichten van rechtshandelingen of het aangaan van verbintenissen, waarbij voor de vereniging een waarde of belang betrokken is, dat de goedgekeurde begroting te boven gaat;

e. voorstellen t.a.v. gemeenschappelijke voorzieningen m.b.t. het beheer, gewijzigde bestemming, het geven van een bestemming, tenzij deze nog geen onherroepelijke gevolgen voor de individuele leden kunnen hebben.


Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, benoemd uit kandidaten gesteld door de ledenvergadering, overeenkomstig de volgende leden van dit artikel.

2. De voorzitter wordt door de ledenvergadering in funktie gekozen.

3. Uit de kring der leden/eigenaren, in de zin van artikel 3 van de statuten van de woningen met bouwnummers 1 t t/m 57, 58 t/m 115 en 116 t /m 174 wordt indien mogelijk tenminste een lid uit elk der 3 series in het bestuur gekozen.

4. Het bestuur kiest uit zijn midden een vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester.

5. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Artikel 9

Een bestuurslid treedt af twee jaar na zijn/haar benoeming; aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 10

Tot de taak van het bestuur behoort ondermeer:

• het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering en de bestuursbesluiten;

• het overleg met de bouwer, de gemeente, de makelaar, de notaris en andere verenigingen, en

• het optreden, bemiddelen en regelen in alle gevallen waarin het belang van de vereniging of de leden zulks, naar het oordeel van het bestuur, vordert met inachtneming van artikel 7.

De leden van het bestuur kunnen te allen tijde door de ledenvergadering uit hun funktie worden ontheven.


Vergadering

Artikel 11

De ledenvergadering is de hoogste macht in de vereniging en haar besluiten zijn voor alle leden bindend. Met besluiten van de ledenvergadering worden gelijk gesteld de besluiten die middels een tussentijdse schriftelijke stemming, buiten de ledenvergadering, zijn genomen, overeenkomstig de bij huishoudelijk reglement te stellen regelen.

Artikel 12

1. Telken jare, zoveel mogelijk in de maand februari, wordt een algemene ledenvergadering belegd.

2. Ledenvergaderingen kunnen te allen tijde door het bestuur worden belegd en moeten door het bestuur worden belegd als tenminste tien leden bij schriftelijke aanvrage (welke tevens moet bevatten een opgave en toelichting van de te behandelen onderwerpen) dit verzoeken.

3. Blijft het bestuur in gebreke de verzochte vergadering binnen dertig dagen na het verzoek bijeen te roepen, dat zijn de bedoelde leden bevoegd zelf tot oproeping over te gaan.

4. Het bestuur stelt voor elke vergadering de agenda en toelichting vast. Een oproep tot een vergadering bevat de datum en tijd waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden alsmede de agenda en toelichting.

Artikel 13

Tot de taak en de bevoegdheden van de vergadering behoren ondermeer:

• het vaststellen en bespreken van het bestuursbeleid, het behandelen van en

• het beslissen over voorstellen ingediend door het bestuur of de leden en het

• voorzien in vakatures in het bestuur.


Geldmiddelen

Artikel 14

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: kontributies van de leden (te heffen volgens een bij huishoudelijk reglement vast te stellen regeling), andere heffingen van de leden en overige baten.

2. Van de inkomsten en uitgaven wordt een boekhouding gevoerd, welke wordt gekontroleerd op de wijze, bij huishoudelijk reglement te bepalen.


Duur en Boekjaar

Artikel 15

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.


Huishoudelijk reglement

Artikel 16

1. De vergadering stelt vast een huishoudelijk reglement, alsmede eventueel bijzondere reglementen over onderwerpen die naar de mening van de vergadering voor zodanige regeling in aanmerking komen.

2. De reglementen geven voorschriften of nadere voorschriften over onderwerpen in de statuten genoemd of andere daarvoor in aanmerking komende onderwerpen. De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statuten.

3. De bepalingen van de reglementen hebben voor de vereniging en de leden dezelfde binnende kracht als deze statuten.

4. Over wijziging van de reglementen beslist de ledenvergadering.


Wijziging statuten en ontbinding

Artikel 17

1. Besluiten tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van drievierde der uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft der leden aanwezig is.

2. Indien in een vergadering, als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, niet tenminste de helft der leden aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet vroeger dan veertien dagen en niet later dan twee maanden na de eerste vergadering, welke vergadering over de voorgestelde ontbinding kan besluiten met een meerderheid van drievierde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

3. Besluiten tot wijziging van deze statuten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van drievierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste het aantal leden aanwezig is, dat volgens in het huishoudelijk reglement te stellen regelen aanwezig moet zijn om tot bindende stemmingen te komen. Bovendien moet in de oproeping voor de betreffende vergadering zijn medegedeeld, welke besluiten tot wijziging van de statuten daarin aan de orde komen.


Artikel 18

1. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur met de liquidatie belast, tenzij de ledenvergadering daarvoor andere liquidateuren heeft aangewezen.

2. De ledenvergadering beslist over bestemming van een eventueel batig saldo.


Slotbepaling

Bij verschil van opvatting omtrent de uitleg van enige bepaling van de statuten of de reglementen, alsmede in de gevallen, niet in statuten of reglementen voorzien, beslist het bestuur.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen